ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಜನ, ಜನಾವಾರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಖನಿಜಹಂಶವಿರುವ ಮರಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.